Harmonogram přednášek 17PBBLAD (semestr B191)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
1 1 23. 9. 2019 10:00 2 C4 Úvodní poznámky k vedení přednášek a cvičení v předmětu. Číselné množiny. Posloupnosti, vlastnosti posloupností, limita posloupnosti. RNDr. Eva Feuerstein, Ph.D.
2 1 30. 9. 2019 10:00 2 C4 Reálné funkce jedné reálné proměnné - definiční obor, obor hodnot, graf funkce, vlastnosti. Přehled elementárních funkcí. Operace s funkcemi, složená funkce, inverzní funkce. Limita funkce, pravidla pro výpočet limit. Spojitost funkce. Mgr. Jana Urzová, Ph.D.
3 1 7. 10. 2019 10:00 2 C4 Nevlastní limity, limity v nevlastních bodech. Svislé a šikmé asymptoty grafu funkce. Vlastnosti funkcí spojitých na uzavřeném intervalu. Definice derivace. RNDr. Eva Feuerstein, Ph.D.
4 1 14. 10. 2019 10:00 2 C4 Pravidla pro výpočet derivace. Tečna a normála ke grafu funkce.Derivace složené funkce, derivace inverzní funkce. L'Hospitalovo pravidlo. RNDr. Eva Feuerstein, Ph.D.
5 1 21. 10. 2019 10:00 2 C4 Derivace vyšších řádů. Aplikace derivace: monotonie, lokální a globální extrémy funkce, vyšetřování průběhu funkce. Mgr. Jana Urzová, Ph.D.
6 1 28. 10. 2019 10:00 0 C4 Státní svátek - výuka odpadá RNDr. Eva Feuerstein, Ph.D.
7 1 4. 11. 2019 10:00 2 C4 Diferenciál funkce, výpočet přibližné hodnoty funkce pomocí diferenciálu, Taylorův polynom. Číselné řady, kritéria konvergence, součet řady. Geometrická řada. Alternující řada. RNDr. Eva Feuerstein, Ph.D.
8 1 11. 11. 2019 10:00 2 C4 Gaussova eliminační metoda řešení soustav lineárních algebraických rovnic. Vektorový prostor, lineární kombinace vektorů, lineární (ne)závislost skupiny vektorů, lineární obal, lineární prostor, báze a dimenze lineárního prostoru. RNDr. Eva Feuerstein, Ph.D.
9 1 18. 11. 2019 10:00 2 C4 Skalární součin vektorů. Matice, různé typy matic, hodnost matice, operace s maticemi, jednotková matice, transponovaná matice, inverzní matice, matice regulární, singulární. RNDr. Eva Feuerstein, Ph.D.
10 1 25. 11. 2019 10:00 2 C4 Determinant čtvercové matice, Sarrusovo pravidlo, Laplaceův rozvoj determinantu podle řádku, sloupce, výpočet inverzní matice, maticové rovnice. RNDr. Eva Feuerstein, Ph.D.
11 1 2. 12. 2019 10:00 2 C4 Řešitelnost soustavy lineárních algebraických rovnic (SLAR), Frobeniova věta, ekvivalentní soustavy, struktura obecného řešení SLAR, řešení soustavy s regulární maticí pomocí inverzní matice, Cramerovo pravidlo. RNDr. Eva Feuerstein, Ph.D.
12 1 9. 12. 2019 10:00 2 C4 Vlastní čísla a vlastní vektory čtvercových matic. Velikost vektoru, úhel dvou vektorů, vektorový a smíšený součin a aplikace. RNDr. Eva Feuerstein, Ph.D.
13 1 16. 12. 2019 10:00 2 C4 Vybrané úlohy z analytické geometrie v E2 a E3. RNDr. Eva Feuerstein, Ph.D.
14 1 6. 1. 2020 10:00 2 C4 Kuželosečky a kvadriky a jejich klasifikace. RNDr. Eva Feuerstein, Ph.D.
Celkem 26