Harmonogram cvičení 17PBOMA1 (semestr B201)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
1 1 22. 9. 2020 8:00 2 KL C-2 Test vstupní - středoškolská matematika (nezapočítává se do hodnocení). Číselné množiny. Posloupnosti, vlastnosti (monotonie, omezenost), minimum, maximum, supremum, infimum, limita. Mgr. Jana Urzová, Ph.D.
2 1 29. 9. 2020 8:00 2 KL C-2 Přehled elementárních funkcí. Operace s funkcemi, složená funkce, inverzní funkce. Limita funkce. Spojitost funkce. MT1- posloupnosti, vlastnosti, minimum, maximum, supremum, infimum, limita posloupnosti. Mgr. Jana Urzová, Ph.D.
3 1 6. 10. 2020 8:00 2 KL C-2 Svislé a šikmé asymptoty, grafu funkce. Derivace - výpočet derivace. MT2 – funkce její definiční obor a vlastnosti (sudost, lichost, periodicita), limita funkce, spojitost. Mgr. Jana Urzová, Ph.D.
4 1 13. 10. 2020 12:00 2 KL C-2 Derivace složené funkce, derivace inverzní funkce. Aplikace derivace - tečna a normála ke grafu funkce, diferenciál funkce, L'Hospitalovo pravidlo. MT3 – asymptoty, limita funkce, derivace Mgr. Jana Urzová, Ph.D.
5 1 20. 10. 2020 12:00 2 KL C-2 Aplikace derivace – určování monotonie funkce, lokální a globální extrémy, určování intervalů kde je funkce konvexní resp. konkávní, inflexní body funkce. MT4 – tečna normála ke grafu funkce, diferenciál funkce Mgr. Jana Urzová, Ph.D.
6 1 27. 10. 2020 8:00 2 KL C-2 Vyšetřování průběhu funkce. Aplikace derivace příklady z praxe. MT5 – derivace funkce, průběh funkce, L'Hospitalovo pravidlo Mgr. Jana Urzová, Ph.D.
7 1 3. 11. 2020 12:00 2 KL C-2 Číselné řady, kritéria konvergence, součet řady. Geometrická řada, alternující řada. Taylorův polynom, výpočet a aplikace. Opakování před 1. polo-semestrálním testem Mgr. Jana Urzová, Ph.D.
8 1 10. 11. 2020 12:00 2 KL C-2 Gaussova eliminační metoda (GEM) pro řešení soustav lineárních algebraických rovnic(SLAR). Lineární kombinace vektorů, lineární (ne)závislost skupiny vektorů, báze a dimenze vektorového prostoru/podprostoru. MT6 –Číselné řady, konvergence, součet geometric Mgr. Jana Urzová, Ph.D.
9 1 17. 11. 2020 12:00 0 KL C-2 Skalární součin vektorů. Matice, hodnost matice, operace s maticemi. Výpočet inverzní matice Gaussovou eliminací MT7 – lineární závislost/nezávislost vektorů ,báze, dimenze Mgr. Jana Urzová, Ph.D.
10 1 24. 11. 2020 12:00 2 KL C-2 Determinant čtvercové matice, Sarrusovo pravidlo, výpočet determinantu Laplaceovým rozvojem. Inverzní matice – výpočet pomocí determinantů. MT8 – operace s maticemi, výpočet hodnosti matice Gaussovou eliminací Mgr. Jana Urzová, Ph.D.
11 1 1. 12. 2020 12:00 2 KL C-2 Řešitelnost SLAR, výpočet všech řešení SLAR. Cramerovo pravidlo. MT9 – výpočet determinantu, Sarrusovo pravidlo, Laplaceův rozvoj Mgr. Jana Urzová, Ph.D.
12 1 8. 12. 2020 12:00 2 KL C-2 Vlastní čísla a vlastní vektory čtvercových matic. Mgr. Jana Urzová, Ph.D.
13 1 15. 12. 2020 12:00 2 KL C-2 Úlohy z analytické geometrie v E2 a E3. MT10 – výpočet vlastních čísel a vlastních vektorů čtvercové matice Mgr. Jana Urzová, Ph.D.
14 1 5. 1. 2021 12:00 2 KL C-2 Kuželosečky a kvadriky a jejich klasifikace. Shrnutí učiva, opakování. Mgr. Jana Urzová, Ph.D.
Celkem 26