Harmonogram přednášek F7PBBFY1 (semestr B231)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
1 1 25. 9. 2023 8:00 2 KL:C-1 Poloha částice, soustava souřadnic, pohyby, vektorové a skalární veličiny a operace s nimi, soustava SI, převody jednotek, hmotný střed, průměrná a okamžitá rychlost, zrychlení, rovnoměrně zrychlený pohyb, svislý vrh. Ing. Jan Mikšovský, Ph.D.
2 1 2. 10. 2023 8:00 2 KL:C-1 Pohyb a síla, hybnost, pohybové rovnice, Newtonovy zákony, typy sil, skládání sil, hybnost, zákon zachování hybnosti. Ing. Jan Mikšovský, Ph.D.
3 1 9. 10. 2023 8:00 2 KL:C-1 Práce, výkon, energie kinetická a potenciální. Práce pružné síly, výkon, zákon zachování mechanické energie. Rovnováha, pružnost, deformace, pružnost, Hookův zákon. Ing. Jan Mikšovský, Ph.D.
4 1 16. 10. 2023 8:00 2 KL:C-1 Gravitační pole, gravitační síla, Newtonův gravitační zákon, gravitace v blízkosti Země, gravitační potenciální energie, rakety a družice, Keplerovy zákony. Ing. Jan Mikšovský, Ph.D.
5 1 23. 10. 2023 8:00 2 KL:C-1 Pohyb těles v silovém poli, šikmý a vodorovný vrh, vlastnosti sil tření, odporová síla, mezní rychlost, Newtonův vzorec, Stokesův vzorec. Ing. Jan Mikšovský, Ph.D.
6 1 30. 10. 2023 8:00 2 KL:C-1 Soustava hmotných bodů, hmotný střed, těžiště, 1. impulsová věta, impulz síly a hybnost, srážky - pružné, nepružné. Ing. Jan Mikšovský, Ph.D.
7 1 6. 11. 2023 8:00 2 KL:C-1 Pohyb po kružnici, otáčivý pohyb, valení, moment síly, moment hybnosti, Steinerova věta, 2. impulsová věta, zákon zachování momentu hybnosti. Ing. Jan Mikšovský, Ph.D.
8 1 13. 11. 2023 8:00 2 KL:C-1 Kmitavý pohyb a jeho popis, harmonický pohyb, kyvadla, tlumený oscilátor, rezonance. Ing. Jan Mikšovský, Ph.D.
9 1 20. 11. 2023 8:00 2 KL:C-1 Vlnění, druhy vln, postupné vlny, interference, stojaté vlny, zvuk, mechanické vlnění a jeho vlastnosti, ultrazvuk a jeho aplikace Ing. Jan Mikšovský, Ph.D.
10 1 27. 11. 2023 8:00 2 KL:C-1 Tekutiny, hustota a tlak, Pascalův zákon, Archimédův zákon, proudnice, rovnice kontinuity, Bernoulliova rovnice. Ing. Jan Mikšovský, Ph.D.
11 1 4. 12. 2023 8:00 2 KL:C-1 Termodynamika, teplota, teplo, měření teploty, teplotní stupnice, teploměry, 1. termodynamický zákon. Ing. Jan Mikšovský, Ph.D.
12 1 11. 12. 2023 8:00 2 KL:C-1 Základy vlnové optiky, základy geometrické optiky. RNDr. Eva Urbánková, Ph.D.
13 1 18. 12. 2023 8:00 2 KL:C-1 Vlastnosti optických přístrojů, lasery, speciální partie optiky. RNDr. Eva Urbánková, Ph.D.
14 1 8. 1. 2024 8:00 2 KL:C-1 Kinetická teorie plynů, ideální plyn, Avogadrova konstanta, kinetická energie látek, tepelné děje v plynech, entropie, 2. termodynamický zákon. Ing. Jan Mikšovský, Ph.D.
Celkem 28