Harmonogram přednášek F7PBKLAD (semestr B231)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
1 1 25. 9. 2023 10:00 2 KL:C-1 Číselné množiny. Posloupnosti, vlastnosti posloupností, supremum, infimum, maximum, minimum, limita posloupnosti. prof. RNDr. Jiří Neustupa, CSc.
2 1 2. 10. 2023 10:00 2 KL:C-1 Reálné funkce jedné reálné proměnné - definiční obor, obor hodnot, graf funkce, vlastnosti. Přehled elementárních funkcí. Operace s funkcemi, složená funkce, inverzní funkce. Limita funkce, pravidla pro výpočet limit. prof. RNDr. Jiří Neustupa, CSc.
3 1 9. 10. 2023 10:00 2 KL:C-1 Definice derivace. Pravidla pro výpočet derivace. Tečna a normála ke grafu funkce. Derivace složené funkce, derivace inverzní funkce. L'Hospitalovo pravidlo. prof. RNDr. Jiří Neustupa, CSc.
4 1 16. 10. 2023 10:00 2 KL:C-1 Nevlastní limity, limity v nevlastních bodech. Svislé a šikmé asymptoty grafu funkce. Spojitost funkce. Vlastnosti funkcí spojitých na uzavřeném intervalu. prof. RNDr. Jiří Neustupa, CSc.
5 1 23. 10. 2023 10:00 2 KL:C-1 Užití 1. derivace: monotonie, lokální extrémy. Užití 2.derivace: konkávnost/konvexnost funkce, inflexní body funkce. Diferenciál funkce a jeho užití při určování přibližné hodnoty funkce. prof. RNDr. Jiří Neustupa, CSc.
6 1 30. 10. 2023 10:00 2 KL:C-1 Vyšetřování průběhu funkce. Derivace vyšších řádů. Taylorův polynom a jeho užití. prof. RNDr. Jiří Neustupa, CSc.
7 1 6. 11. 2023 10:00 2 KL:C-1 Číselné řady, součet řady, konvergentní řada, divergentní řada, geometrická řada, alternující řada, kritéria konvergence. prof. RNDr. Jiří Neustupa, CSc.
8 1 13. 11. 2023 10:00 2 KL:C-1 Lineární algebra - úvod. Gaussova eliminační metoda a její užití v úlohách lineární algebry, Vektorový prostor, lineární kombinace vektorů, lineární (ne)závislost skupiny vektorů, lineární obal, lineární prostor, báze a dimenze lineárního prostoru. prof. RNDr. Jiří Neustupa, CSc.
9 1 20. 11. 2023 10:00 2 KL:C-1 Skalární součin vektorů. Matice, různé typy matic, hodnost matice, operace s maticemi, jednotková matice, transponovaná matice, inverzní matice, matice regulární, singulární. prof. RNDr. Jiří Neustupa, CSc.
10 1 27. 11. 2023 10:00 2 KL:C-1 Determinant čtvercové matice, Sarrusovo pravidlo, Laplaceův rozvoj determinantu podle řádku, sloupce, výpočet inverzní matice, maticové rovnice. prof. RNDr. Jiří Neustupa, CSc.
11 1 4. 12. 2023 10:00 2 KL:C-1 Řešitelnost soustavy lineárních algebraických rovnic (SLAR), Frobeniova věta, ekvivalentní soustavy, struktura obecného řešení SLAR, řešení soustavy s regulární maticí pomocí inverzní matice, Cramerovo pravidlo. prof. RNDr. Jiří Neustupa, CSc.
12 1 11. 12. 2023 10:00 2 KL:C-1 Vlastní čísla a vlastní vektory čtvercových matic. Velikost vektoru, úhel dvou vektorů, vektorový a smíšený součin a aplikace. prof. RNDr. Jiří Neustupa, CSc.
13 1 18. 12. 2023 10:00 2 KL:C-1 Aplikace Lineární algebry a diferenciálního počtu 1. část: Autonomní systémy : užití vlastních čísel a vlastních vektorů ke konstrukci řešení autonomních lineárních ODR prof. RNDr. Jiří Neustupa, CSc.
14 1 8. 1. 2024 10:00 2 KL:C-1 Aplikace Lineární algebry a Diferenciálního počtu 2. část: Kuželosečky a kvadriky a jejich klasifikace. užitím determinantů prof. RNDr. Jiří Neustupa, CSc.
Celkem 28