Harmonogram cvičení 17PBOMA1 (semestr B201)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
1 2 24. 9. 2020 12:00 2 KL B-307 Číselné množiny. Posloupnosti, vlastnosti (monotonie, omezenost), minimum, maximum, supremum, infimum, limita.Test vstupní - středoškolská matematika (nezapočítává se do hodnocení). Ing. Michaela Hourová
2 2 1. 10. 2020 12:00 2 KL B-307 Přehled elementárních funkcí. Operace s funkcemi, složená funkce, inverzní funkce. Limita funkce.Spojitost funkce.1.část Ing. Michaela Hourová
3 2 8. 10. 2020 12:00 2 KL B-307 Operace s funkcemi, složená funkce, inverzní funkce. Limita funkce.Spojitost funkce.2.část. MT1 - posloupnosti, vlastnosti, minimum, maximum, supremum, infimum, limita posloupnosti. Ing. Michaela Hourová
4 2 15. 10. 2020 8:00 2 KL B-307 Svislé a šikmé asymptoty grafu funkce. Derivace - výpočet derivace. MT2 – funkce její definiční obor a vlastnosti (sudost, lichost, periodicita), limita funkce, spojitost Ing. Michaela Hourová
5 2 22. 10. 2020 8:00 2 KL B307 Derivace složené funkce, derivace inverzní funkce. Aplikace derivace - tečna a normála ke grafu funkce, diferenciál funkce, L'Hospitalovo pravidlo. MT3 – asymptoty, limita funkce, derivace Ing. Michaela Hourová
6 2 29. 10. 2020 12:00 2 KL B307 Aplikace derivace –určování monotonie funkce, lokální a globální extrémy, určování intervalů kde je funkce konvexní resp. konkávní, inflexní body funkce. MT4 – tečna normála ke grafu funkce, diferenciál funkce Ing. Michaela Hourová
7 2 5. 11. 2020 8:00 2 KL B307 Vyšetřování průběhu funkce. Taylorúv polynom. Aplikace derivace příklady zpraxe. Ing. Michaela Hourová
8 2 12. 11. 2020 8:00 2 KL B307 Číselné řady, kritéria konvergence, součet řady. Geometrická řada, alternující řada. MT5 – derivace funkce, průběh funkce, L'Hospitalovo pravidlo Ing. Michaela Hourová
9 2 19. 11. 2020 8:00 2 KL B307 Gaussova eliminační metoda (GEM) pro řešení SLAR. Lineární kombinace vektorů, lineární (ne)závislost skupiny vektorů, báze a dimenze vektorového prostoru/podprostoru. MT6 – Číselné řady, konvergence, součet geometrické řady Ing. Michaela Hourová
10 2 26. 11. 2020 8:00 2 KL B307 Matice, hodnost matice, operace smaticemi. Výpočet inverzní matice Gaussovou eliminací. MT7 – lineární závislost/nezávislost vektorů, báze, dimenze Ing. Michaela Hourová
11 2 3. 12. 2020 8:00 2 KL B307 Determinant čtvercové matice, Sarrusovo pravidlo, výpočet determinantu Laplaceovým rozvojem. Inverzní matice –výpočet pomocí determinantů. MT8 – operace smaticemi, výpočet hodnosti matice Gaussovou eliminací Ing. Michaela Hourová
12 2 10. 12. 2020 8:00 2 KL B307 Řešitelnost SLAR, Frobeniova věta, výpočet všech řešení SLAR. Cramerovo pravidlo. MT9 – výpočet determinantu, Sarrusovo pravidlo, Laplaceův rozvoj Ing. Michaela Hourová
13 2 17. 12. 2020 8:00 2 KL B307 Vlastní čísla a vlastní vektory čtvercových matic. Úlohy zanalytické geometrie v E2 a E3. Ing. Michaela Hourová
14 2 7. 1. 2021 8:00 2 KL B307 Kuželosečky a kvadriky a jejich klasifikace. MT10 – výpočet vlastních čísel a vlastních vektorů čtvercové matice Ing. Michaela Hourová
Celkem 28